Įstaigos darbo laikas: nuo 7.30 iki 18.00 val. (10,5 val. režimu).

Viešosios paslaugos

Lopšelis-darželis teikia ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.

Ugdymo procesas organizuojamas įgyvendinant lopšelio-darželio ,,Bangelė‘‘ ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą.

PAPILDOMAS UGDYMAS (UGDYMO TURINIO TURTINIMAS)

Lopšelį-darželį “Bangelė” lanko įvairių tautybių vaikai, kalbantys rusų ir lietuvių kalbomis. Prioritetinės veiklos -ankstyvas tautinių mažumų vaikų lietuvių kalbos gebėjimų ugdymas, sveika ir saugi gyvensena. Įstaigoje sudarytos sąlygos vaiko pažinimui, atradimui, kūrybinių galių puoselėjimui, tautinės savimonės ugdymui, nuolatiniam visapusiškam augimui tyrinėjimų kambarėlyje, lietuvių kalbos, Lego ir žaidimų kambarėlyje, sporto salėje, mini-baseine , relaksacijos kambarėlyje (grūdinimo, kvėpavimo, plokščiapėdiškumo, laikysenos korekcija), logopedo kambarėlyje (kalbos korekcija). Sveikatos ugdymas bei lietuvių kalbos mokymas integruotas į kasdieninę veiklą, vykdomas švenčių ir pramogų metu.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Bangelė‘‘ neformaliojo vaikų švietimo bendravimo įgūdžių formavimo valstybine kalba ugdymo programa

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Bangelė‘‘ ikimokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Bangelė‘‘ priešmokyklinio amžiaus neformaliojo vaikų švietimo sveikos gyvensenos ugdymo programa

Veikla lietuvių kalbos kambarėlyje

  • 3 kartus per savaitę organizuojami specialūs valstybinės kalbos ugdymo užsiėmimai, kurie organizuojami įvairiomis žaidybinėmis formomis (tradiciniai ir judrieji žaidimai, teatrinė veikla, dainelių ir eilėraščių mokymasis, liaudies muzikos klausymasis ir kt.) telkiant vaikus į mažas grupes, pogrupius;
  • vykdomas individualizuotas valstybinės kalbos įgūdžių formavimo darbas pedagogui su ugdytiniu žaidžiant stalo žaidimus, skaitant knygeles ir pan.;
  • ugdomasis procesas organizuojamas glaudžioje dermėje tarp grupės auklėtojos, valstybinės kalbos įgūdžių ugdymo pedagogo bei meninio ugdymo pedagogo (numatomi bendri veiklos planai, vykdomas kryptingas vaikų pasiekimų stebėjimas);
  • plėtojami integraciniai ryšiai tarp lietuvių ir rusakalbių vaikų grupių, aktyviai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais plečiant vaikų sociokultūrinę patirtį (išvykos, ekskursijos, vaidinimų pristatymai, parodų bei švenčių organizavimas).

Veikla sporto salėje ir baseinėlyje

  • organizuojami įvairias vaikų fizinį aktyvumą didinančias priemones (rytinės mankštos, kūno kultūros valandėlės, judrieji žaidimai,  estafetės, šokių-žaidybinė gimnastika, sportinės šventės ir pramogos su šeima, išvykos į gamtą, sveikatos dienos, sveikatos savaitė, sporto pramogos);
  • vaikų grūdinimą (korekcinės mankštos salėje ir baseine, veikla sveikatingumo komplekse);
  • Tyrinėjimų kambarėlis. Vaikai mokomi bendrauti ir bendradarbiauti, kurti, eksperimentuoti, susikaupti, atlikti darbą iki galo, spręsti problemines situacijas, pastebėti ir įvertinti savi bei draugų veiklos rezultatą; lavinti smulkiąją motoriką, skatinti kūrybiškumą, mastymą, kaičioti, liginti, analizuoti, daryti išvadas.

Tėvams pageidaujant už papildomą mokestį organizuojami pramoginių šorių ir krepšinio     užsiėmimai vaikams. Užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę, trukmė 30 min.

Close Menu