Stabdoma grupių veikla

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL grupių VEIKLOS SUSTABDYMO

 

2020 m. lapkričio 17 d. Nr. AD1-1274

Klaipėda

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ 3 punktu, Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T2-143 „Dėl Atlyginimo už maitinimo paslaugą Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atlyginimo dydžio nustatymo“, 14.2.1 papunkčiu bei atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamento informaciją ir Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“ l. e. direktoriaus pareigas Daivos Šalkauskienės 2020 m. lapkričio 17 d. raštą Nr. SI-84 „Dėl ugdymo ir vaikų priežiūros proceso sustabdymo Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“ ikimokyklinio ugdymo grupėje“:

  1. Stabdau Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“ ikimokyklinės grupės „Pingvinukai“ veiklą dėl to, kad asmenys, turėję sąlytį su sergančiu COVID-19 asmeniu, privalo izoliuotis nuo 2020 m. lapkričio 18 d. iki 2020 m. lapkričio 26 d. (imtinai), nemokant grupės „Pingvinukai“ ugdytinių tėvams atlyginimo už maitinimo paslaugą minėtu laikotarpiu;
  2. Pavedu Daivai Šalkauskienei, l. e. Klaipėdos lopšelio-darželio „Bangelė“ direktoriaus pareigas, su šiuo įsakymu supažindinti šios grupės darbuotojus ir vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) bei atlikti kitus veiksmus, susijusius su grupės veiklos sustabdymu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
  3. Nustatau, kad šis įsakymas skelbiamas Teisės aktų registre.

 

 

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

 

 

Close Menu